ตามที่กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พศ.๒๕๔๗ ให้สถานประกอบกิจการที่มีกิจกรรม หรือการทำงานในที่อับอากาศ กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการอนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตหรือทรัพย์สิน

  

             บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด มีการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ บริการงานด้าน สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้าง ในที่อับอากาศ ให้มีผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ