เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมคอนกรีต

              เนื่องจากงานซ่อมแซมโครงสร้างเป็นลักษณะงานเฉพาะด้าน จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จึงจะได้งานที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยจากการดำเนินงาน

            ตัวอย่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ในการสกัดคอนกรีต (Concrete Removal) จำเป็นต้องสกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก โดยจะต้องกำจัดคอนกรีตที่ไม่ดีออกให้หมดจนถึงเนื้อคอนกรีตที่แกร่ง ซึ่งบางครั้งอาจต้องสกัดคอนกรีตจนถึงแนวเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเลยแนวเหล็กเสริมคอนกรีตก็ได้

   

            การสกัดคอนกรีตด้วยวิธีแรงกระแทกเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป การสกัดด้วยการใช้แรงกระแทกจะทำให้คอนกรีตแตกเป็นก้อนใหญ่และมีรอยร้าวในเนื้อคอนกรีตมาก และไม่สามารถควบคุมรอยแตกร้าวได้ ต้องใช้วิธีการสกัดด้วยมือ หรือสกัดที่มีแรงกระแทกไม่เกิน 12 กิโลกรัม ช่วยแต่งผิวที่เกิดรอยแตกร้าวเล็กๆ (Micro Cracking)

การสกัดโดยวิธีแรงกระแทก มีหลากหลายวิธี เช่น

1.การการสกัดโดยวิธีใช้แรงดันน้ำ

2.Presplitting Methodsการสกัดคอนกรีตด้วยการใช้อุปกรณ์ Hydraulic Splitter

3.การสกัดโดยวิธีพ่นทราย (Sandblasting)

4.การสกัดด้วยการพ่นอนุภาคโลหะ (Shotblasting)

   

               เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมโครงสร้างมีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องสกัด เครื่องตัด เครื่องขัด ฯลฯ อย่างไรก็ตามเมื่อมีเครื่องมือและอุปกรณ์เหมาะสม เพื่อการซ่อมแซมคอนกรีตให้มีมาตรฐาน และคุณภาพดีแล้วนั้น ยังต้องพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยด้วย จึงต้องมีการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันจึงมีหลากหลายหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์ และจัดให้มีการตรวจสอบและขออนุญาตใช้งานก่อนการเข้าพื้นที่ทำงาน