แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี)

  • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 11 อาคาร ขนาดแต่ละอาคาร กว้าง 18 เมตร ยาว 77 เมตร
  • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
  • การซ่อมแซมโครงสร้าง
    • ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ชั้น 1 ถึงชั้น 5 จำนวน 110 จุด โดยวิธีการเท (Placing)
    • ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 22 จุด รวมพื้นที่ 440 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
    • ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า จำนวน 22 จุด รวมพื้นที่ 528 ตารางเมตร โดยวิธีการทา
  • ระยะเวลาการดำเนินงาน 150 วัน