AQUARIUM (ชลบุรี)

 • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,000 ตารางเมตร
  (เฉพาะส่วนที่ซ่อมแซมโครงสร้าง)
 • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน
 • การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว
  • ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 33 จุด รวมพื้นที่ 41.0 ตารางเมตรโดยวิธีการเท (Placing)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 18 จุด รวมพื้นที่ 10.5 ตารางเมตรโดยวิธีการฉาบ (Patching)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างพื้น รวมจำนวน 26 จุด รวมความยาว 49.5 เมตรโดยวิธีการกรีดหยอด
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน