อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน)

  • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 3 คูหา กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,900 ตารางเมตร
  • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
  • การซ่อมแซมโครงสร้าง
    • ซ่อมแซมโครงสร้างเสา จำนวน 15 ต้น ดิน รวมความยาว 23 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
    • ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 4 จุด รวมความยาว 18 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
    • ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 9 จุด รวมพื้นที่ 79 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
  • ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน