บ้านพักอาศัย 2 ชั้น  (ศรีนครินทร์)

  • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 15.5 เมตร ยาว 17.0 เมตร
  • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
  • การซ่อมแซมโครงสร้าง
    • ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น รวมพื้นที่ 8.5 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
    • ซ่อมแซมโครงสร้างคาน รวมความยาว 9.0 เมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
    • ซ่อมแซมโครงสร้างเสา จำนวน 1 ต้น โดยวิธีการเท (Placing)
  • ระยะเวลาการดำเนินงาน 14 วัน